Markarbete – vad är det och vad bör man tänka på?

Markarbete är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av beredning av mark. Såväl schaktning och dränering som trädfällning, grävning för fiber och elanslutningar samt förberedelse för installation av enskilt avlopp och minireningsverk ingår alla i kategorin markarbeten.

Oavsett vilken typ av markarbete du planerar att utföra är det viktigt att vara väl påläst och väl förberedd. Dels för att skapa bra förutsättningar för ett kvalitativt resultat, men också för att säkerställa att de regler och krav som finns efterlevs. Ett korrekt utfört markarbete är på många sätt avgörande för resultatet med det efterföljande projekt som ska göras – till exempel gjutning av husgrund eller installation av avlopp.

För att göra det lite enklare för dig har vi på Fagerskogen nedan sammanställt en introducerande guide till allt du behöver veta om markarbeten och hur det hela fungerar. Du finner även tips och råd om sådant som är viktigt att tänka på gällande exempelvis marklov och tillstånd.

Kontakta oss för en offert på markarbete

Har du frågor om markarbete eller önskar du få en offert på ett specifikt projekt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

070-928 79 45

Vilka olika typer av markarbeten finns det?

Till kategorin markarbete hör egentligen allt slags arbete som innefattar att man bereder mark på något vis. De vanligaste formerna av markarbete är:

 • Schaktning – för att skapa en plan yta inför exempelvis byggnation
 • Dränering runt husgrunder
 • Grävning för avloppssystem, elnät, dagvatten samt anslutning till fiber
 • Busk- och trädröjning
 • Bergspräckning och bergsprängning

Beroende på hur de underliggande markförhållandena ser ut kan en markberedning innefatta både ett och flera av ovanstående moment. Ska du till exempel gräva för enskilt avlopp kan det – om marken undertill är väldigt bergig – även bli nödvändigt med bergspräckning eller bergsprängning.

Underliggande markförhållanden kan i vissa fall undersökas på förhand, men vid markarbete är det generellt alltid bra att ta höjd för att överraskningar kan förekomma. Många gånger går det inte att säkert veta vad som döljer sig under ytan.

Vikten av att välja en bra entreprenör för markarbete

Enklare former av markarbeten kan utföras på egen hand utan hjälp av en professionell firma. Mer omfattande projekt är som regel däremot bäst att leja bort. Dels för att du ska kunna känna dig trygg med att allt utförs på ett korrekt sätt, men också för att entreprenörer inom markarbeten har tillgång till alla de maskiner som behövs.

Viktigt är dock att välja firma med omsorg. Ett billigt pris ska inte erbjudas på bekostnad av bra kvalitet. Kontrollera också att företaget har kompetens inom just den typ av markarbete du behöver hjälp med.

På Fagerskogen har vi, tack vare lång erfarenhet och bred kompetens, möjlighet att vara behjälpliga inom alla olika slags markarbeten. Önskar du veta mer om vad vi har att erbjuda är du varmt välkommen att kontakta oss.

Olika regler för olika markarbeten – ta reda på vad som gäller

Som redan nämnts kan markarbeten avse flera olika typer av markförberedande arbete, för vilka olika regler och bestämmelser finns. Innan någon markentreprenad startar är det viktigt att du har koll på vad som gäller för just ditt projekt.

Som exempel kan trädfällning nämnas – för vilket reglerna är relativt tillåtande när det gäller avverkning på egen tomt. För vissa träd och i vissa miljöer krävs dock både marklov och tillstånd från Länsstyrelsen. Ansvaret för att ordna detta ligger på dig som markägare.

Grävning för enskilt avlopp är också en mycket vanlig form av markarbete – och även här ser reglerna olika ut. För en del avloppsanläggningar behöver du endast göra en anmälan till kommunens miljökontor, medan andra kräver ett beviljat tillstånd.

Vidare är ett marklov nästan alltid erforderligt då ett markarbete ska utföras som förberedelse för ett bygge. Gäller det en byggnation för vilken du måste söka bygglov, behandlas som regel tillstånd för markberedningen samtidigt. Ska du bygga ett attefallshus eller något annat som inte kräver bygglov kan en separat ansökan om marklov behöva göras.

Känner du dig osäker på vad som gäller för den typen av markarbete du ska utföra kan du alltid vända dig till ditt kommunkontor eller Länsstyrelsen.

Maskinell utrustning för olika markarbeten

Vilken typ av markarbete som ska utföras och i vilket syfte avgör vilken maskinell utrustning som ska användas och hur utförandet ska gå till. Som redan nämnts är det också mycket viktigt att känna till de underliggande markförhållandena innan arbetet kan sätta igång.

Följande är några exempel på vanligt förekommande maskiner inom markarbete:

 • Grävmaskiner i olika storlekar och med olika tillbehör
 • Lastmaskiner
 • Bandschaktare
 • Motorsågar för trädfällning
 • Markvibrator
 • Utrustning för buskröjning

På Fagerskogen har vi tillgång till en komplett maskinpark för alla olika typer av markarbeten. Tar du hjälp av oss behöver du således inte hyra några verktyg eller maskiner. Allt sådant tillhandahålls givetvis av oss.

Miljöaspekter vid markarbete

Som professionell markentreprenör tar vi vårt ansvar för hållbarhet och miljö på stort allvar. Bland annat strävar vi efter en medvetenhet i vilka maskiner vi använder samt hur vi tar hand om avfall och eventuellt överblivet material.

Markarbete kräver som regel användning av stora maskiner som drivs med någon form av bränsle. Ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan vid markarbeten är att använda maskiner med så låg bränsleförbrukning som möjligt. Korrekt hantering och återvinning av avfall är också en viktig del som gör skillnad.

Kostnad för markarbete – olika faktorer som kan påverka priset

Vid prospektering inför ett markarbete får du som kund och uppdragsgivare en offert med ett beräknat slutpris. Detta är dock endast en uppskattning. Eftersom man inte vet exakt hur de underliggande markförhållandena ser ut och vilka utmaningar arbetet kan bjuda på, kan ytterligare kostnader tillkomma längs vägen.

Exempel på faktorer som kan påverka slutpriset på ett markarbete är:

 • Ansökan om marklov och/eller bygglov krävs
 • Arbetet försenas på grund av arkeologiska fynd
 • Träd och buskar måste röjas innan arbetet kan påbörjas
 • Kostnad för material och frakt av material
 • Behov av geotekniska undersökningar (görs i syfte att kontrollera markens bärighet)

På Fagerskogen är vi noggranna med att hålla en tydlig kommunikation med dig som kund genom hela processen. Inte minst vad gäller eventuell uppkomst av faktorer som kan påverka såväl arbetsgången som slutpriset. Anlitar du oss för markarbete kan du alltid känna dig trygg med att du får ett transparent bemötande och bra information om hur ditt projekt fortskrider.