Minireningsverk – tips och råd inför anläggning

Ett minireningsverk fungerar på precis samma sätt som ett stort reningsverk för kommunala avlopp – men i betydligt mindre format. Äger du en fastighet med enskilt avlopp är ett minireningsverk oftast en bättre lösning än infiltration eller markbaserad rening. Detta eftersom ett reningsverk i miniformat håller betydligt längre och således blir mer ekonomiskt fördelaktigt.

Inför köp och installation av minireningsverk är det bra att först läsa på om hur de fungerar, vilka olika varianter som finns samt vilka regler och krav som finns att förhålla sig till. För att göra det lätt för dig att göra rätt, har vi på Fagerskogen nedan sammanställt en enkel men matnyttig guide med grundläggande information om minireningsverk för enskilda avlopp.

Kontakta oss för en offert på installation av minireningsverk

Har du frågor om minireningsverk eller önskar du få en offert på ett specifikt projekt? Då är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

070-928 79 45

Vad är ett minireningsverk och hur fungerar det?

Som namnet antyder är ett minireningsverk en form av mindre reningsverk för avloppsvatten. Konstruktionen och funktionen är densamma som för större reningsverk, men mängden vatten som behandlas och renas är betydligt mindre.

Idag finns flera olika typer av minireningsverk att välja bland. Beroende på hur stor fastighet reningsverket ska användas till samt om det endast ska rena gråvatten eller både gråvatten och svartvatten, är olika modeller olika lämpliga.

De tre konstruktioner som finns att välja mellan är:

 • Minireningsverk med en kammare och separat slamavskiljare
 • Minireningsverk med två kammare (inbyggd slamavskiljare)
 • Minireningsverk med tre kammare – för rening av både gråvatten och svartvatten

För rening av gråvatten – det vill säga bad-, disk- och tvättvatten – kan du antingen använda dig av ett minireningsverk med inbyggd slamavskiljare, eller ett med en separat slamavskiljare.

Reningsverk med inbyggd slamavskiljare

Reningsverk med inbyggd slamavskiljare består av en tank med två separata kammare – en för mekanisk rening (slamavskiljning) och en för kemisk rening. Reningsverk utan inbyggd slamavskiljare har endast en kammare i själva tanken och slamavskiljaren placerad utanför.

Rent funktionsmässigt leds avloppsvatten från den anslutna fastigheten in i reningsverkets första kammare (alternativt den externa slamavskiljaren). Här sker en mekanisk rening där vattnet separeras från fett och slam, för att med hjälp av en pump sedan transporteras vidare in i den andra kammaren.

I kammaren för kemisk rening tillsätts syre och kemikalier för att gynna tillväxten av goda bakterier och skapa ett fosforrikt slam. Slutligen sker även en biologisk rening där de goda bakterierna bryter ned eventuella föroreningar och smittämnen, innan vatten leds vidare till ett resorptionsdike.

Val av minireningsverk – faktorer att ta hänsyn till

Utöver val av en-, två- eller trekammarbrunnsmodell finns även en del annat att ta hänsyn till när du ska välja ett minireningsverk. Bland andra är följande faktorer viktiga att utgå från:

 • Fastighetens storlek – vilken belastning måste reningsverket tåla?
 • Markens utformning
 • Grundkrav samt hög eller normal skyddsnivå

Vad gäller fastighetens storlek är det viktigt att välja ett minireningsverk anpassat till den belastning det kommer att utsättas för – det vill säga den vattenmängd det ska klara av att rena.

Ska du till exempel köpa ett reningsverk till en enskild villa räcker det med en mindre variant, medan en flerfamiljsfastighet behöver ett med större kapacitet.

Vidare kan markens geografiska förutsättningar göra att olika konstruktioner passar olika bra. De underliggande markförhållandena kan också innebära ett mer eller mindre omfattande markarbete i förberedelsestadiet. Har du till exempel en bergstomt kan du troligtvis behöva utföra en sprängning innan du kan gräva för såväl ditt enskilda avlopp som ditt nya minireningsverk.

Regler och krav

Sist men inte minst är det viktigt att uppfylla alla de regler och krav som gäller för enskilt avlopp och rening av avloppsvatten. Havs- och vattenmyndigheten har ett antal grundläggande krav gällande bland annat reningsverkets utformning och konstruktion samt möjlighet till kontroll, provtagning och uppföljning.

Normal respektive hög skyddsnivå avser såväl miljöskydd som hälsoskydd, och handlar framförallt om utsläpp och hantering av restprodukter. Här kan regler och bestämmelser se olika ut för olika områden och kommuner. Är du osäker på vilken skyddsnivå som krävs för ett minireningsverk till din fastighet kan du alltid höra dig för med miljökontoret i din kommun.

Kom ihåg att det alltid är du som markägare som är ansvarig för att gällande krav och regler uppfylls.

Så installerar du ett minireningsverk

Ett minireningsverk installeras under jord, vilket innebär att en del förberedande markarbete krävs innan en installation kan påbörjas. Utöver grävning kan det även bli nödvändigt med trädfällning, röjning av buskar samt avlägsnande av stenar och rötter. Som redan nämnts kan även sprängning bli aktuellt om du bor på en bergstomt.

Behöver du hjälp med markarbetet inför installation av ett minireningsverk är du alltid välkommen att höra av dig till oss på Fagerskogen. Vi har såväl kunskap som kompetens om markberedning, samt en komplett maskinpark för alla olika typer av markarbeten.

Miljövänliga minireningsverk utan kemikalier

För dig som helst vill undvika kemikalier i ditt reningsverk finns numera mycket bra miljövänliga alternativ att tillgå.

Så kallade bioreningsverk är minireningsverk som på ett effektivt och skonsamt sätt renar avloppsvatten utan tillsatser av några kemikalier. De två vanligaste typerna är SBR-reningsverk – vilket står för Satsvis Bio Rening – samt reningsverk med biohud.

Bioreningsverk är energisnåla, miljövänliga och kostnadseffektiva reningsverk som istället för fosfor och andra kemikalier renar vattnet med hjälp av naturliga mineraler. Funktion och konstruktion är i regel desamma som för traditionella minireningsverk, men miljöpåverkan är betydligt mindre.

Skötsel och drift av minireningsverk

Ett enskilt avlopp med minireningsverk behöver inte innebära mer underhåll än om du är ansluten till det kommunala VA-systemet. Oftast går det att teckna serviceavtal med leverantören, i vilket regelbunden skötsel och drift ingår.

Skötsel och drift av ett minireningsverk inkluderar bland annat:

 

 • Slamtömning en eller par gånger per år
 • Påfyllning av kemikalier/naturliga mineraler
 • Provtagning och felsökning vid behov

Att tänka på inför köp och anläggning av minireningsverk

Avslutningsvis följer nedan några sammanfattande tips om sådant som är viktigt att tänka på innan du införskaffar ett minireningsverk och sätter det på plats:

 

 • Välj ett minireningsverk lämpligt för aktuell fastighet och belastning
 • Du som fastighetsägare måste söka tillstånd hos miljönämnden innan anläggning av minireningsverk kan påbörjas
 • Se till att din anläggning uppfyller alla de krav som gäller i din kommun
 • Minireningsverk fungerar bäst när de används regelbundet – undvik om möjligt ojämn belastning

Få hjälp med hela processen för ditt avlopp o reningsverk

Har du fått nedslag på din avloppsanläggning? Eller fungerar den helt enkelt inte längre? Oavsett vilket är vi här för att hjälpa dig med tillstånd, kontakter med kommunen, val av anläggningstyp och installation av anläggningen.

Vi arbetar även med gemensamhets-avlopp/samfällighets-avlopp, om ni är flera som behöver nytt avlopp tveka inte att ta upp frågan med oss, ni kan uppnå många fördelar både vad det gäller ekonomi och funktion, ni kan vara allt från två hushåll och uppåt.